Σχετικά για εμάς

Η Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα είναι μια κοινότητα εθελοντών που σκοπεύει στην προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα στην Κύπρο. Για τον σκοπό αυτό έχει ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής της κοινότητας σαν σωματείο σύμφωνα με τον «περί σωματείων» νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στόχοι

Οι στόχοι της κοινότητας σύμφωνα με το καταστατικό είναι:

  • Η διάδοση, προβολή και προώθηση των Ελεύθερων και Ανοικτών Τεχνολογιών.
  • Η ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με Ελεύθερες και Ανοικτές Τεχνολογίες τόσον αυτόνομα όσο και σε συνεργασία με άλλους φορείς ή νομικές οντότητες σε τομείς που σχετίζονται με τις Ελεύθερες και Ανοικτές Τεχνολογίες.
  • Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση κρατικών ή ιδιωτικών φορέων αλλά και γενικότερα οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου σχετικά με τις Ελεύθερες και Ανοικτές Τεχνολογίες και των θεμάτων που άπτονται αυτών, όπως τα ανοιχτά πρότυπα, ψηφιακά δικαιώματα, προστασία ιδιωτικού απορρήτου και άλλων θεμάτων πληροφορικής.
  • Η σύσφιξη των δεσμών και των σχέσεων των χρηστών που ενδιαφέρονται για Ελεύθερες και Ανοικτές Τεχνολογίες.
  • Η διεξαγωγή διαφόρων δραστηριοτήτων για ενημέρωση των μελών, και γενικότερα του κοινού σε θέματα Ελεύθερων και Ανοικτών Τεχνολογιών
  • Η συνεργασία μετά των συναφών Κυπριακών και ξένων σωματείων που σχετίζονται με τις Ελεύθερες και Ανοικτές Τεχνολογίες.
Καταστατικό

Μπορείτε να κατεβάσετε και να μελετήσατε το καταστατικό της κοινότητας εδώ:

https://www.loomio.org/d/I15BqkDP/comment/771162

Συμμετοχή

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ή απλά να ενημερώνονται για τις εκδηλώσεις της κοινότητας παρακαλώ κάντε μια εγγραφή εδώ:

https://www.loomio.org/invitations/8b87b3e9ea4d14f962d3

Επιπλέων μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Vector:

https://vector.im/beta/#/room/#ellakcy:matrix.org